ไข้เลือดออกระบาดแรงอีสานดับแล้ว 8 ราย

11 ม.ค. 65
สคร.5 เผย ไข้เลือดออกปีนี้ระบาดรุนแรงกว่าปี 57 ใน 4 จ.อีสานตอนล่าง เสียชีวิตแล้ว 8 ราย โคราชมากสุด

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา หรือ สคร.5 กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ว่า ในปีนี้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศประมาณ 50,000 รายแล้ว ซึ่งมากกว่าปี 2557 ถึง 2 เท่าตัว โดยในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 26 กันยายน 2558 พบ ผู้ป่วยแล้ว จํานวน 8,345 ราย เสียชีวิตแล้วจํานวน 8 ราย โดยจังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยมากที่สุด จํานวน 3,923 ราย เสียชีวิตแล้ว 5 ราย รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจากข้อมูลเดิมกลุ่มเสี่ยงจะมีอายุระหว่าง 0-5 ปี แต่ข้อมูลที่พบใหม่ปรากฏว่าพบผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุเพิ่มขึ้นระหว่าง 15-24 ปี ซึ่งอาจจะเป็นเพราะการดูแลสุขอนามัยเด็กเล็กดีขึ้น ขณะที่ผู้ใหญ่กลับมีพฤติกรรมดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการใช้ชีวิตที่ ตรงกับช่วงเวลาของการหากินของยุงลาย ซึ่งจากการสํารวจทางวิชาการ ล่าสุดพบว่า ยุงลายส่วนใหญ่มักจะออกหากินในช่วงเวลา 09.00-11.00 น. กับช่วงเวลา 15.00-16.00 น. ดังนั้นช่วงนี้จึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วงที่ชาวสวน ชาวไร่ และชาวนา มักจะนิยมออกไปทํางานในพื้นที่เสี่ยง จึงควรมีการป้องกันตัวด้วยการสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด และทายากันยุงไว้ก่อน
 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : Sanook.com
uhren replica
ข่าวสารอื่นๆ