ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศจีน

11 ม.ค. 65
องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H7N9)
ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 รวมแล้วผู้ป่วย 672 ราย เสียชีวิต 271 ราย

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรป (ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H7N9) ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558 รวมแล้วพบผู้ป่วย จำนวน 657 ราย เสียชีวิต 227 ราย สำหรับการติดต่อในคนครั้งนี้ ยังไม่พบหลักฐานการแพร่เชื้อจากคนสู่คน และไม่พบการติดเชื้อในผู้สัมผัส ทั้งนี้ รัฐบาลจีนได้ดำเนินการสอบสวนโรค และมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเทศไทย ยังไม่เคยพบรายงานการพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 นี้
 

ขอบคุณที่มา : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 
ข่าวสารอื่นๆ