ระวัง! อย่าสัมผัสมูล "นกพิราบ" เสี่ยงเป็นโรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบ

11 ม.ค. 65
รศ.สุพรรณ สุขอรุณ หัวหน้าภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากการศึกษาการกระจายของเชื้อชนิดก่อโรคในมูลนกชนิดต่างๆ ได้แก่ นกพิราบ กา นกปากห่าง นกแก้ว ซึ่งเก็บรวบรวมมาจาก 13 แหล่งที่มีนกเหล่านี้ชุกชุมพบว่าในมูลนกพิราบมีเชื้อ Cryptococcus neoformans ทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบทั้งในเด็กและผู้ใหญ่สูงถึงร้อยละ 9.09

"ขอเตือนประชาชนที่เข้าใกล้นกประเภทนี้ให้ระมัดระวังอันตรายจากการสัมผัสมูลนกที่มีอยู่ในธรรมชาติ ทำให้ได้รับเชื้อโรคโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านภูมิคุ้มกันให้ระมัดระวังการสัมผัสกับมูลนก เพราะอาจก่อปัญหาโรคที่ก่ออันตรายแก่ตนเองและบุตรหลานได้" รศ.สุพรรณกล่าว

รศ.สุพรรณ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้จากการศึกษาติดตามศึกษาวิจัยในมูลนกต่างๆ ที่พบมากขึ้นในแหล่งชุมชน อาจเป็นผลมาจากแหล่งอาหารในธรรมชาติน้อยลง ส่งผลให้นกเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้มนุษย์มากขึ้น ขณะเดียวกันมนุษย์มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อง่ายขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งอุบัติการณ์ของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องมีมากขึ้นในปัจจุบัน

เครดิต : บทความจาก http://women.thaiza.com/detail_44638.html
รูปภาพจาก http://www.abirdwatch.com/blog/?p=213